Balans

Activa (afgerond x 1.000 in euro’s) 2014 2013
Immateriële vaste activa 196 272
Materiële vaste activa 36.746 38.871
Financiële vaste activa 3.106 3.772
Voorraden en onderhanden werk 2.989 7.620
Vorderingen 17.849 16.647
Liquide middelen 9.555 6.655
Totaal activa 70.441 73.837


Passiva (afgerond x 1.000 in euro’s) 2014 2013
Groepsvermogen 29.175 27.073
Voorzieningen 5.574 5.220
Langlopende schulden 10.483 11.997
Kortlopende schulden 25.209 29.547
Totaal passiva 70.441 73.837

 


 

verder » « terug