GMB Civiel | Projecten

Veelzijdige projecten

In 2014 werkten we aan uiteenlopende projecten waar we onze kennis en kunde van alle disciplines konden inzetten. Hieronder een impressie van de projecten.

 

 • Waterschap Scheldestromen gaf opdracht voor de bouw van gemaal Schore met vispassage van zout- naar zoetwater. Voor het waterschap het eerste werk waar BVP is toegepast.
 • Combinatie GMB-Imtech optimaliseerde in opdracht van Waterschap Valei en Veluwe de sliblijn bij RWZI Apeldoorn. Samen met Sustec en Witteveen+Bos is een installatie ontworpen met Thermische Druk Hydrolyse en een crystalactor waarmee fosfor in de vorm van struviet wordt teruggewonnen.
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaf opdracht voor renovatie en capaciteitsuitbreiding van RWZI Beemster.
 • Samen met Van Oord Nederland (VON) werkten we voor Rijkswaterstaat aan het vergraven van de uiterwaarden Meijnerswijk bij Arnhem. Een project met veel aandacht voor omgevingsmanagement.
 • Samen met VON en Oldenkamp hebben we in 2014 veel werk verzet op het project Overdiepsepolder.
 • In Zuidhorn bouwden we een hoge vast brug (met liggers van 68 meter) en legden we een tunnel aan. Daarnaast hebben we het Van Starkenborghkanaal verbreed.
 • Voor Hoogheemraadschap van Rijnland kregen we opdracht voor kadeverbetering Vierambacht Ridderbuurt in Alphen aan de Rijn en realiseerden we het project Afkoppeling Goudse Hout waarin een gemaal, leidingwerk en duikers werden aangelegd.
 • In samenwerking met Imtech kregen we opdracht voor de uitbreiding van RWZI Uithuizermeeden. Een project onder hoge tijdsdruk dat inmiddels succesvol is opgeleverd.
 • Voor het Hoogheemraadschap van Delfland bouwden we een nieuw gemaal in Scheveningen.
 • In Krimpen aan de Lek zijn we gestart met dijkversterkingstrajecten op zes locaties waar we veel aandacht schenken aan de omgeving. Dit doen we voor Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.Voor Hoogheemraadschap van Delfland realiseerden we een project op het gebied van waterkeringen in de Bergboezem Berkel, waar we ook een visvriendelijk gemaal hebben gebouwd.
 • Waterschap Rivierenland gaf combinatie dijkverbetering HOP (GMB en Van Oord) opdracht voor een grootschalige dijkverbetering van een tracé tussen Opheusden en Hagestein.
 • GMB kreeg opdracht van projectbureau Zeeweringen voor glooiingsverbeteringen in Burghsluis en Tholen-Stavenisse. GMB scoorde hoog op de duurzame aanpak door vrijkomend materiaal opnieuw te verwerken.
 • Waterschap Vallei en Veluwe gaf combinatie GMB-Oldenkamp opdracht voor de dijkverbetering van het traject aan de Grebbeliniedijk inclusief de aanleg van een fietspad en het in ere herstellen van het grebbelinieprofiel uit de achttiende eeuw.
 • In de haven hebben we verschillende trouwe opdrachtgevers waarvoor we werkten. We renoveerden een loods van 10.000 m2 op de Beatrix Terminal. Bij EMO pasten we rijbanen aan, zetten we keermuren, reconstrueerden we het terrein, etc. In de Eemhaven werkten we aan de reconstructie van twee delen van het terrein.
 • We versterkten dijken bij het project Eiland van Dordrecht samen met VON. Een UAV-GC-contract met veel aandacht voor omgevingsmanagement.
 • GMB-Oldenkamp kreeg opdracht voor de verbetering van de Arkemheense Zeedijk en de Oostdijk in Bunschoten-Spakenburg en Nijkerk. De uitvoering hiervan is inmiddels opgestart.
 • Rond Slot Loevestein, in het Munnikenland, zijn de uiterwaarden verlaagd in het kader van Ruimte voor de Rivier. Een groot combinatieproject, waarbij – ter illustratie – 2,5 miljoen kuub grond wordt afgegraven en deels toegepast in nieuw aan te leggen dijken.
 • Op het project Willemsunie hebben we de sluis bij Hintham gebouwd en onze werkzaamheden aan de sifons, gemalen en kunstwerken voor het grootste gedeelte afgerond en opgeleverd.

 

 

 

verder » « terug