Inkoop en keten

De milieubelasting in de gehele keten in beeld

Wanneer is een oplossing duurzaam? Bij GMB vinden we dat een oplossing pas echt duurzaam is als de zogenaamde milieukosten in de gehele keten laag zijn. Van winning en productie van bouwmaterialen tot bouw en sloop. Dat is ook de visie van projectbureau Zeeweringen (een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen). We kregen de opdracht voor twee pilotprojecten: de verbetering van twee dijkvakken. Met onze oplossing – waarbij we Hillblocks toepasten – wisten we de laagste milieukosten te realiseren.

 

Nutriëntenterugwinning in Apeldoorn

Op de RWZI in Apeldoorn van Waterschap Vallei en Veluwe werkten we aan de optimalisatie van de slibverwerkingslijn. Onderdeel van de optimalisatie is de verwerking van het zogenaamde rejectiewater. Dit is het water dat vrijkomt uit de vergister. Door  biologische afbraak in de vergister heeft dit water een hoog gehalte aan fosfaat. Dit maakt het mogelijk om het fosfaat in een struvietreactor terug te winnen voor nuttig hergebruik. Zo wordt voorkomen dat fosfaat onverdund in de RWZI terechtkomt, waar het alsnog verwijderd zou moeten worden.


 

CO2-Prestatieladder als norm

ProRail introduceerde de CO2-Prestatieladder en verankerde duurzaamheid daarmee in haar inkoopbeleid. We hadden de vijfde en hoogste trede bereikt toen SKAO deze systematiek overnam. De CO2-Prestatieladder kan nu ook door andere opdrachtgevers worden gehanteerd. Als een van de eerste organisaties hebben wij ons laten hercertificeren voor trede 5 van de CO2-Prestatieladder.

 

Minder broeikasgas dankzij Tiels Convenant

Samen met andere Tielse bedrijven wil GMB BioEnergie de uitstoot van broeikasgas elk jaar met drie procent omlaag brengen. Daarvoor tekenden we het Tiels Convenant. We monitorden in 2013 onze broeikasgasuitstoot en wisten deze opnieuw te reduceren.


verder » « terug