Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht (afgerond x 1.000 in euro’s) 2014 2014 2013 2013
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 3.412 -1.863
Afschrijvingen en waardeveranderingen 4.085 4.117
Resultaat in combinatiewerken 38 398
Mutatievoorzieningen 354 871
Mutaties in deelnemingen en aandeel derden 16 -4.116
Mutatie werkkapitaal -909 3.615
Ontvangen en betaalde interest -617 -638
Belastingen -737 278
  5.642 2.662
Kasstroom uit investeringsactiviteiten        
Investeringen in immateriële vaste activa 0 -34
Desinvesteringen in immateriële vaste activa 0 7
Investeringen in materiële vaste activa -2.029 -8.565
Desinvesteringen in materiële vaste activa 144 2.563
Toename financiële vaste activa -2.887 -1.046
Afname financiële vaste activa 3.544 3.750
  -1.228 -3.325
Kasstroom uit financieringsactiviteiten        
Betaald dividend -0 -487
Toename langlopende schulden 650 3.516
Afname langlopende schulden -2.164 -2.383
  -1.514 646
Mutatie liquide middelen   2.900   -17

 

 

« terug