Winst- en verliesrekening

Baten en lasten (afgerond x 1.000 in euro’s)   2014 %   2013 %
Netto-omzet   125.408 100,0%   131.355 100,0%
Mutatie onderhanden projecten   4.652 3,7%   374 0,3%
Overige bedrijfsopbrengsten   98 0,1%   60 0,0%
Som der bedrijfsopbrengsten   130.158 103,8%   131.789 100,3%
Kosten grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk, externe kosten 78.427   62,5% 83.755   63,8%
Personeelskosten 27.007   21,5% 28.454   21,6%
Afschrijvingen 3.713   3,0% 3.977   3,0%
Overige waardeveranderingen 194   0,2% 0   0,0%
Overige bedrijfskosten 17.405   13,9% 17.466   13,3%
Totaal bedrijfskosten   126.746 101,1%   133.652 101,7%
Bedrijfsresultaat   3.412 2,7%   -1.863 -1,4%
Resultaat combinatiewerken   38 0,0%   398 0,3%
Financiële baten en lasten   -616 -0,5%   -368 -0,5%
Resultaat vóór belastingen   2.834 2,3%   -2.103 -1,6%
Belastingen   -737 -0,6%   278 0,2%
Resultaat deelnemingen   6 0,0%   18 0,0%
Groepsresultaat na belastingen   2.103 1,7%   -1.807 -1,4%
Resultaat aandeel derden   0 0,0%   0 0,0%
Netto groepsresultaat   2.103 1,7%   -1.807 -1,4%


verder » « terug